Proiectare

Plan de dezvoltare instituțională 2014-2019

 

 

 

 

ARGUMENT

 • Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui P.D.I. specific pentru Liceul Teoretic "Mihai Veliciu", pe documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare - Politica in domeniul Educaţiei, pe cele 4 direcţii prioritare de acţiune ale MEN, pe Planul managerial al I.S.J Arad, precum şi pe evaluările proprii în ceea ce priveşte situaţia în care se găseşte liceul nostru
 • Prezenta formulare a Planului de Dezvoltare Instituţional, este o sinteză a acţiunilor şi enunţurilor anterioare îmbinată cu deziteratele prezente şi năzuinţele viitoare ale celor ce rezonează la interesele şcolii. Din aceste surse, actuala echipa managerială a preluat cu intenţia de a perfecţiona şi de a duce la îndeplinire, experienţa pozitivă anterioară. Acesteia i se adaugă acumulările cantitative şi calitative prezente ce vor forma o solidă fundaţie dezvoltării şi progresului ulterior al şcolii

 

PREZENTAREA GENERALĂ A LICEULUI

 • Unitatea şcolară : Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chişineu-Criş
 • Contact: Str. Primăverii nr. 3-5, Chişineu-Criş, jud. Arad
 • Tel/fax: +40 0257350900
 • Site : www.liceulcris.ro 
 • E – mail: liceulcris@gmail.com
 • Tipul institutiei: liceu teoretic
 • Forme de învăţământ: zi
 • Forme de finanţare: buget stat, buget local, surse extrabugetare
 • Limba de predare: Limba română
 • Tipul de predare: normală; intensiv engleză

 

DOTARE

Unitatea funcţionează în clădire cu destinaţie de şcoală.

In clădirile unităţii şcolare nu funcţionează şi alte instituţii.

Spaţii de învăţământ:

 • Laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică-2)
 • Cabinete (limba română, geografie, matematică, istorie, religie, educaţie plastică, educaţie muzicală)
 • Sala de gimnastică
 • Centrul de Documentare şi Informare
 • Internat
 • Cantină
 • Cabinet psihopedagogic
 • Cabinet medical

 

VIZIUNEA  ŞCOLII

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

 

MISIUNEA  ŞCOLII

Şcoala noastră doreşte să ofere şanse egale pentru toţi copiii , stimulându-le dezvoltarea personală individuală şi îşi propune să îmbunătăţească oferta educaţională pe care s-o adapteze nevoilor comunităţii şi individului în concordanţă cu valorile europene , transformându-se astfel într-o instituţie de învăţământ modernă.

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

 • Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc
 • Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare, deşi se întâlnesc şi situaţii de conservatorism, automulţumire şi rutină
 • S-a întocmit Codul de etică şi deontologie profesională precum şi R.O.I. care cuprind norme privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice

 

ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne determină să avem în vedere ca

dimensiune strategică:

 • modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii.

 

ŢINTE STRATEGICE

 • T1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate
 • T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev
 • T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor
 • T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
 • T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional     
 • T6:Atragerea unor fonduri europene nerambursabile prin accesarea unor programe din cadrul Erasmus+ precum Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig

 

OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

 • O1. creşterea calităţii muncii în şcolă
 • O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ
 • O3. eficientizarea lucrului în echipă
 • O4. educarea elevilor noştri pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene
 • O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional
 • O.6. realizarea unor proiecte comune cu şcoli din spaţiul european

Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală ceea ce presupune modificarea periodică a viziunii.

 

RESURSELE STRATEGICE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare.

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:

 • şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor
 • pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene
 • organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică
 • creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi proiecte europene
 • creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate

 

REZULTATE AŞTEPTATE

MEN, ISJ, CCD

 • respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
 • promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor sistemului de învăţământ
 • utilizarea optimă a resurselor financiare
 • respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
 • asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru
 • dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de formare continuă

ELEVII

 • condiţii optime de învăţare
 • respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
 • asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
 • dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei profesionale şi sociale optime
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
 • focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
 • creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

PĂRINŢII

 • condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
 • asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării examenelor naţionale şi admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
 • servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
 • însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
 • preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
 • informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte

Pe termen scurt

 • Realizarea unor C.D.Ş.-uri interdisciplinare
 • Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare prin utilizarea fondurilor Asociaţiei de Părinţi
 • Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională - „Cheia succesului”, „Vreau o carieră”, Târguri de joburi
 • Funcţionarea cu eficienţă a Comisiei de disciplină
 • Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice
 • Derularea unor proiecte educaţionale: Erasmus +, Junior Archivement, Strategia Naţională „Acţiunea Comunitară” şi a proiectelor de parteneriat cu şcoli europene
 • Îmbunătăţirea conţinutului site-ului liceului
 • Organizarea festivităţilor
 • Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt prestigiu moral şi profesional

Pe termen mediu

 • Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea numărului de profesori cu grad didactic I şi II, masterat şi doctorat
 • Informatizarea bibliotecii
 • Modernizarea unor laboratoare, care să permită desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative performante
 • Organizarea unor Simpozioane ştiinţifice, concursuri, expoziţii înscrise în Calendarul MEN

Pe termen lung

 • Reabilitarea clădirilor liceului şi modernizarea sistemului de încălzire prin utilizarea microcentralelor proprii
 • Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate

 

PROGRAME STABILITE

Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:

1.Programul de pregătire a cadrelor didactice

2.Programul de modernizare a bazei materiale

3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitatea de şanse”

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoală şi comunitate

5. Programul de promovare a imaginii şcolii

6. Programul de atragere a unor fonduri europene nerambursabile

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

 • Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi
 • Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat
 • Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii
 • Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii
 • Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi

Planul de dezvoltare instituţională este supus dezbaterii şi avizării în Consiliul Profesoral şi propus Consiliului de administraţie, spre aprobare.

 

DIRECTOR,

Prof. AMELIA PALCU